น.ส.จรรยพร บุญแก้วคง


น.ส.จรรยพร บุญแก้วคง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ ทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการนำเสนอผู้บังคับบัญชา
  3. ตรวจสอบและดูแลการจัดทำขออนุมัติ และการเบิกจ่ายเงินของฝ่าย
  4. ดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล
  5. ดูแล บำรุงรักษาการใช้ยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์
  6. ดำเนินการและช่วยประสานงานอำนวยการทั่วไปของศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (สระบุรี)
  7. รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
  8. บริหารหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงบประมาณประจำปี
  9. ร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ         
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย