น.ส.กุลจิรา บุญญะปฏิภาค


น.ส.กุลจิรา บุญญะปฏิภาค ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ช่วยปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง

ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (สระบุรี) อีกหน้าที่หนึ่ง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์ฯ และดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรกรมป่าไม้ และหน่วยงานภายนอก
  2. ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารงานภายในศูนย์ฯ
  3. บริหารหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงบประมาณประจำปี
  4. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย