น.ส.กาญจนา เหมืองทอง


น.ส.กาญจนา เหมืองทอง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการขอทุนศึกษาต่อภายในประเทศ
  2. ดำเนินการขออนุมัติส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
  3. ดำเนินการด้านการลาศึกษาต่อภายในประเทศ
  4. บริหารหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงบประมาณประจำปี
  5. ดำเนินการและช่วยประสานงานอำนวยการทั่วไปของศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี)
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย