น.ส.กัลยากร กุลประชีพ


น.ส.กัลยกร กุลประชีพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานราชการ)

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ดำเนินการด้านความเสมอภาคหญิงชายของกรมป่าไม้
  2. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
  3. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของฝ่ายลงในระบบสารสนเทศ
  4. ร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย