นายราวุฒิ ทานัน


นายราวุฒิ ทานัน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ช่วยปฏิบัติราชการสำนักบริหารกลาง

ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เพชรบุรี) อีกหน้าที่หนึ่ง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์ฯ และดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรกรมป่าไม้ และหน่วยงานภายนอก
  2. ควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารงานภายในศูนย์ฯ
  3. บริหารหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงบประมาณประจำปี
  4. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย