นางใจนาฏ อาจทนอง


นางใจนาฏ อาจทนอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

มีหน้าที่ความรับผอดชอบ ดังนี้

  1. ดำเนินการจัดทำบัญชีพัสดุ ทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
  2. ช่วยดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล
  3. ร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย