นางสุชาดา อนูปกิจ


นางสุชาดา อนูปกิจ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้ประจำปี
  2. ดำเนินการเสนอคำของบประมาณในการฝึกอบรม
  3. ดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานภายในกรมป่าไม้
  4. ตรวจสอบการดำเนินการเสนอขออนุมัติปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดฝึกอบรม โดยมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม
  5. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณของส่วนฝึกอบรม
  6. บริหารหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายตามแผนงบประมาณประจำปี
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย