โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี


กิจกรรมถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ (สำนักการอนุญาต)

สำนักการอนุญาต ได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลการจัดการความรู้ (KM) หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1 (ด้านหน้าห้องสมุด) อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


กิจกรรมถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ (สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ)

สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลการจัดการความรู้ (KM) หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 1 (ด้านหน้าห้องสมุด) อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ Download


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 6 – 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดชลบุรีและจันทบุรี Download