ขอเลื่อนการจัดโครงการฯ

ขอเลื่อนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) และการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ กรมป่าไม้ และศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง กรุงเทพฯ Read more

1 2 3 10