โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้


โครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ “กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รูปแบบบูธนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ อาคารเทียมคมกฤส บริเวณหน้าห้องสมุด ยาวไปบริเวณ 2 ปีกทางเดินในอาคาร และบริเวณลานสมานมิตรไปจนถึงลานจอดรถผู้บริหาร


การประชุมการจัดนิทรรศการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมจัดนิทรรศการแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย”

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารการเงิน การคลัง และระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารกลางกรมป่าไม้ในยุค Thailand 4.0”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารกลางกรมป่าไม้ในยุค Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และโรงแรม Peludes Hotel จ. กาญจนบุรี และศึกษาดูงานเครือข่ายป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี