โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารกลางกรมป่าไม้ในยุค Thailand 4.0”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักบริหารกลางกรมป่าไม้ในยุค Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และโรงแรม Peludes Hotel จ. กาญจนบุรี และศึกษาดูงานเครือข่ายป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และศึกษาดูงานในท้องที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี