การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด
ที่ ทส 0802/ว5300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

การกระจายพันธ์ของไม้สก ุ ุล Dalbergia สามารถแยกประเภทออกได้ตามแหล่งถิ่นกําเนิดแต่ละทวีปหรือแยกตามชนิดสภาพป่าและสิ่งแวดล้อมที่พันธ์ไม้น ุ ้นขึ้นกระจายพ ั ันธ์อยุ ่ตามธรรมชาติ ู นอกจากนี้หากพิจารณาตามสีสันของแก่นไม้ ก็จะมีความแตกต่างหลากหลายสีต้งแต่ ั เหลือง ชมพูแดง แดงม่วงม่วง น้ําตาล น้ําตาลเข้ม และดํา โดยเฉพาะลายแก่นไม้จะบิดเบี้ยวไปมาทําให้ดูสวยงามในเชิงศิลปะไม้พะยูง มีชื่อเรียกทางพฤกษศาสตร์ว่า Dalbergia cochinchinensis Pierre. มีชื่อเรียกทางการค้าว่าSiam Rosewood (เต็ม สมิตตินันทน์ 2523) ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบไม้พะยูงมีการกระจายในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย ในประเทศเวียดนามมีชื่อเรียกว่า “Trac” พบการกระจายบริเวณ Quang Nam, Da-Nang, Gia Lai และ Kom Tum บริเวณระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลาง
400-500 เมตร (Nguyen Van So 2003)

 

1 2