การจัดงานเนื่องจากในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

สืบเนื่องจากการที่องค์การสหป ระชาชาติ (United Nations : UN) จัดให้มีการป ระชุม
สหป ระชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN : Conference on the Human Environment)
ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผลจากการประชุมในครั้งนั้น
ท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อ
การด ารงอยู่ของมนุษย์ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อม แห่งสหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme : UNEP) ขึ้น และรัฐบาลจากนานาประเทศได้รับข้อตกลงจาก
การประชุมในครั้งนั้น แล้วด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน นอกจากนี้ยังได้น าผล
จากการประชุมดังกล่าวมาจัดท าเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเรียกร้องให้
ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การ
สหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0802/ว5300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป