สำนัก ๖ (อุดรธานี)

นายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และนายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย) ตามแผนการตรวจราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย)

การปลูกต้นไม้ระดับโลก

ปลูกป่าไม้ลดโลกร้อน
นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และนายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย) ตามแผนการตรวจราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปลูกป่าไม้ลดโลกร้อน
นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายสุรัติ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ และนายสุขุม มิตตัสสา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคลงพื้นที่
ลย.2 (ด่านซ้าย) ตามแผนการตรวจราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ บริเวณบ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน ผู้อำนวยการ สบอ.13 เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ในพื้นที่ 3 ไร่ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดกิจกรรมต้นไม้ในสัปดาห์ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำในจังหวัดน่านให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ และสร้างคุณประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป