สิ่งแ วดล้อม

3.1 เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้สังคมเกิดความตื่นตัว ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายรัฐบาล 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลัก ในการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และตามนโยบายรัฐบาล 3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรที่ท าคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแบบอย่างในสังคม

ใน แต่ ล ะปีโค รงก ารสิ่งแ วด ล้ อม แห่งสหป ระช าช าติ (United Nations Environment Programme UNEP) ได้ก าหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นทิศทาง เดียวกันทั่วโลก โดยในปี 2561 ก าหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เรื่อง Beat Plastic Pollution มีค าขวัญว่า If you can’t reuse it, refuse it “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ในวาระดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อมจึงก าหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอ

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด
ที่ ทส 0802/ว5300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การจัดงานเนื่องจากในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

สืบเนื่องจากการที่องค์การสหป ระชาชาติ (United Nations : UN) จัดให้มีการป ระชุม
สหป ระชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN : Conference on the Human Environment)
ระหว่างวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ผลจากการประชุมในครั้งนั้น
ท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยคุกคามต่อ
การด ารงอยู่ของมนุษย์ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อม แห่งสหประชาชาติ
(United Nations Environment Programme : UNEP) ขึ้น และรัฐบาลจากนานาประเทศได้รับข้อตกลงจาก
การประชุมในครั้งนั้น แล้วด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน นอกจากนี้ยังได้น าผล
จากการประชุมดังกล่าวมาจัดท าเป็นรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเรียกร้องให้
ประชาคมโลกเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การ
สหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day

การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0802/ว5300 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่องการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป