โครงสร้าง สจป.ที่ ๖ (อุดรธานี)

ผอ.สจป.๖
ผอ.ทดสอบ
ผอ.๑
ผอ.๒
ผอ.๓
ผอ.๔
ผอ.๕
ผอ.๖