โครงสร้างบุคลากร6

นายหนึ่ง ขยันมาก

นายสอง ขยันน้อย

นายสาม ขยัน