ท้ายกฎกระทรวงราคาน้ำมัน

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้215
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้595
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2447
mod_vvisit_counterเดือนนี้8387
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา5687
mod_vvisit_counterทั้งหมด1145081

IT


สกุ๊ปข่าว ป่าไม้

       

พยากรณ์อากาศประจำวัน


สถานีเพาะชำกล้าไม้

 

หน่วยงานราชการอื่น

              
  
  
  
  
  
  

    

QR CODE สน.จทป.ที่ 4 (ตาก)


      
แผนกลยุทธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 07:%M

แผนกลยุทธ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

 
วิสัยทัศน์

        เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

        -  ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
        -  จัดการที่ดินป่าไม้
        -  ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
        -  ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ
        -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรูปแบบป่าชุมชน
        -  ให้บริการด้านการป่าไม้


ประเด็นยุทธศาสตร์


        ๑.  การอนุรักษ์ ส่งเสริม และจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุล และยั่งยืน
        ๒.  การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จา่กความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืนและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

     
อำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

        ๑.  จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าให้สอดคล้องตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ๒.  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบด้านงานป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า งานจัดการป่าชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

        ๓.  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ และรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        ๔.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืื่่นที่เกี่ยวขอ้งหรือที่ได้รับมอบหมาย


 

หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละส่วนงาน


(๑) ส่วนอำนวยการ   มีหน้าที่รับผิดชอบ

          ๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ
          ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก
          ๓) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ
          ๔) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสำนัก
          ๕) ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ๖) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ

          ๑) จัดทำแผนงานและงบประมาณ กำกับควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า
          ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าทุกรูปแบบ รวมทั้ง การดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง
          ๓) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและบำรุงสวนป่า

(๓) ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ

          ๑) จัดทำแผนงานและงบประมาณ กำกับควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
          ๒) ปฏิบัติการด้านการป้องกันรักษาป่าและปราบปรามการ บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว
          ๓) ปฏิบัติการด้านการควบคุมไฟป่าและสร้างการมีส่วนร่วม
          ๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ของสำนัก

(๔) ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
          ๑) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้
          ๒) ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากร และที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้

(๕) ส่วนจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

          ๑) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน
          ๒) ส่งเสริมให้มีองค์กร สถาบัน ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
          ๓) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ 4) สนับสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการให้ ประโยชน์จากป่าชุมชน

 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-511763 E-mail : forest4_tak@hotmail.com