ติดต่อเรา


ที่อยู่ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ E-mail และ facebook ภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

แผนที่ที่ตั้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ส่วนอำนวยการ 

    หมายเลขโทรศัพท์  055-511763, 055-511142 ต่อ 851

    เบอร์ Fax 055-511763

    E-mail : [email protected]

    facebook : www.facebook.com/Forest4tak/

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 

    หมายเลขโทรศัพท์  055-511142 ต่อ 853

    E-mail : [email protected]

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

    หมายเลขโทรศัพท์  055-511142 ต่อ 855

    ต่อตรง โทรศัพท์/FAX 055-558022

    E-mail : [email protected]

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

    หมายเลขโทรศัพท์  055-511142 ต่อ 856

    E-mail : [email protected]

ส่วนจัดการป่าชุมชน

    หมายเลขโทรศัพท์  055-558288

    E-mail : [email protected]

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

หมายเลขโทรศัพท์  055-511763

E-mail : [email protected]

ศูนย์ป่าไม้ตาก

หมายเลขโทรศัพท์  055-511763

E-mail : [email protected]

ศูนย์ป่าไม้สุโขทัย 

    หมายเลขโทรศัพท์  055-614840, 055-614841

    E-mail : [email protected]

ศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร 

    หมายเลขโทรศัพท์  055-711588

    E-mail : [email protected]