ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)


โครงสร้างผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

นายเอกพร กันโต
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ตาก

นายฐิติ ตระกูลเลิศรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

นายอำนาจ สร้อยเกียว
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย

นายชาติชาย ชื่นบาน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุโขทัย
นายชัยรัตน์ แสงปาน
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้

นายเสน่ห์ นวลสี
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร