หนังสือเวียนเดือน พฤษภาคม 2559


แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน กสจ.1148820182
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่ 41148820182
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ1148820182
การเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
การกำหนดพยัชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
แก้ไขคำสั้งการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนิติกรมาปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.กฑ กรมป่าไม้
รับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารองค์กร สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
รับโอนข้าราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ฯของสำนักจัดการป่าชุมชน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ของสำนักป้องกันรักษาป่าฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ห้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนทุนโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา
ขอเชิญชวนมาใช้บริการ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ
สมัครเป็นเครือข่ายมวลชนใน Application Home guard
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เชิญฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง ถอดรหัสจัดการเงิน ให้สบายตอนเกษียณ
ขอความอนุเคราะห์ สั่งซื้อหนังสือ ร.5 กับกรุงสยาม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ