หนังสือเวียนเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมขยายเวลาติดต่อราชการ
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
การถวายพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2560
ขอความร่วมมือการส่งเสริม “ปีการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยังยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year ๒๐๑๕”
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และการเกษียณหนังสืออย่างอาชีพ” รุ่นที่ ๓
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๒๒
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐภายใต้การดำเนินของ สรอ. เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาบุคลากรของท่าน
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการนำเข้าส่งออก
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ
ขอส่งแผ่นปลิวประชาสััมพันธ์โครงการ สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการเป็นสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งหนังสือคู่มือผู้บริโภค รวมสาระน่ารู้เพื่อผู้บริโภค และมติการประชุมคณะกรรมการ27102560
ขอส่งหนังสือคู่มือผู้บริโภค รวมสาระน่ารู้เพื่อผู้บริโภค และมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2560
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560)
new Project Proposals under the Asiab Forest Cooperation Organization (AFoCO)
สถาบัน Russain Academy of Natural Sciences ประกาศรับเสนอชื่อบุคคลหรือองกรค์สำหรับรางวัล EcoWorld ประจำปี ค.ศ. 2017
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
การประกาศเกียรติคุณผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้กรณีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดตาก
ขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้ ทดแทนตำแหน่งว่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบรจาคทุนทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศุลกากร ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทาน จังหวัดตาก ประจำปี 2560
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอเสนอราคาห้องพักและห้องประชุม
เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2561
โครงการจัดสร้างพระกริ่ง เหรียญ “พระพุทธโสธร” รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60
แจ้งเปลี่ยนที่ทำการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน และข้าราชการ ในการจองซื้อ คอนโด
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักศูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์”
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเข้าไปทัศนศึกษาธรรมชาติ น้ำตกทีลอซู ในเขตอุทยานรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
มอบอำนาจให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกร์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533 กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายที่ดิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจาการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียบและการจัดหารผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรับคำขอรังวัด การนัดรังวัดและการเรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัดเฉพาะราย พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบการเงินการคลังและการบัญชี
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ-มหาไทยชวนรู้-ประจำเดือนตุลาคม-2560
โครงสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่สาธิตการป่าไม้ในเมืองบริเวณบางกระเจ้า (ประเทศไทย) เพื่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
การประกาศเกียรติคุณผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอความอนุเคราะห์งบบประมาณหรือสิ่งของสนับสนุนโครงการค่ายเรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและอบรมจริยธรรม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะและอาชีพ ปี 3
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด