ทำเนียบผู้บริหาร


13645205_847664918672644_595250738399674829_nนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11
(สุราษฎร์ธานี)
พี่บี1
นางจุติพร พัดชู
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 02
นายเลิศศักดิ์ สุนทรกุล
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้
 999999999
นายสัจรินทร์ ศรีเสน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้
04
นายอนุพงษ์ เจียมจำรัสศิลป
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย
10
นายกรีฑา หงษ์ชูเกียรติ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี
 
นายสมชาย ตวนกูเปีย
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชุมพร

นายนพวงศ์ อาภรณ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระนอง