แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 กรกฎาคม 2559


ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 26 ก.ค. 59 เวลา 09.30 น.เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.10 (ลำเลียง) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู […]


ประชุมคณะเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซม/รื้อถอน/ก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้จังหวัดระนอง

วันที่ 26 ก.ค.2559 เวลา 09.30 น. ศูนย์ป่าไม้จังหวัดระนอง สังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สฎ) ได้จัดประชุมคณะเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาดำเนินการเก […]


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การลาดตระเวนป่าทางยุทธวิธีเพื่อป้องกันรักษาป่า(หน่วยปฎิบัติการพิเศษ)

วันที่ 26 ก.ค. 59 สำนักจัดการทรัพยากรป่าที่ 11(สุราษฎร์ธานี)โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การลาดตระเวนป่าทางยุทธวิธีเ […]


ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร สร้างฝายชลอน้ำเฉลิมพระเกียร์ติฯท้องที่ หมู่ที่ 13 ตำบล ตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

วันที่ 26 ก.ค. 59 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.15(ทุ่งตะโก) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11(สุราษฎร์ธานี)ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 และราษฎรหมู่ที่ 13 […]


ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ร่วมกันจัดทำฝายชลอน้ำเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถทรงพระชลมายุ 84 พรรษา

วันที่ 26 ก.ค. 59 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.19( ท่าขนอน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11( สุราษฎร์ธานี) ได้ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ร่วมกันจัดท […]