ขอเผยแพร่รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองสู่สาธารณะ 2561