ติดต่อองค์กร


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เลขที่ 134 ม. 1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ส่วนงานเบอร์โทรศัพท์โทรสาร
ส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายการเงินฯ
ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายแผนงานฯ
ศูนย์บริการประชาชน
074-205990

ต่อ 112
ต่อ 113
ต่อ 114
ต่อ 115
ต่อ 116
074-205990
ส่วนจัดการป่าไม้

ฝ่ายบริหาร
ห้องผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้
ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้
หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้
074-205887

ต่อ 121
ต่อ 122
ต่อ 123
ต่อ 124
074-205887
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้

ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า
ฝ่ายจัดการป่าชุมชน
074-205974

ต่อ 131
ต่อ 132
-
ส่วนวิชาการและกฎหมาย074-205990 ต่อ 141-