ส่วนอำนวยการ


 บุคลากรส่วนอำนวยการ

นายนเรศน์  อุสมา

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

 

                                   pome17032559                        toey                       18

          นางสาวสุทิศา รวมเงาะ                      นางจีรณา  จันทบูลย์                          นายกิติศักดิ์  เต็มตระกูล                         นางปิยฉัตร  จันทอิน

     นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

                                                                                                 

 ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

  1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์
  2. ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  3. ดำเนินการด้านบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการของสำนัก
  4. วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้
    1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          (1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสารทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539 ตลอดจนร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา
          (2) ปฏิบัติงานด้านบุคลากรในภาพรวมของสำนัก
                   (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
    1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          (1) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
          (2) รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบทางระบบบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย
    1.3 ฝ่ายพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          (1) ปฏิบัติงานพัสดุ จัดหาพัสดุ งานทะเบียนพัสดุ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ งานคลังพัสดุ การควบคุม การตรวจสอบ การยืม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุของสำนัก
          (2) ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
          (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    1.4 ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          (1) วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในภาพรวมของสำนัก
          (2) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ประเมินผลการปฏิบัติราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้
          (3) ประสานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ตลอดจนดูแลระบบเครือข่าย และถ่ายทอดความรู้่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
          (4) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
          (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย