ส่วนอำนวยการ


 บุคลากรส่วนอำนวยการ

นายนเรศน์  อุสมา

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

             pome17032559                      toey                    18                    

              นางจีรณา  จันทบูลย์                     นายกิติศักดิ์  เต็มตระกูล                       นางปิยฉัตร  จันทอิน                          นางวริศตาร์  หนูแจ่ม

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

                            17-1                    21                   12-1 

             นางนุชรีย์  ยืนชนม                           นางกันยุรา  หิรัญสาย                 นายเกียรติศักดิ์  สถิตย์โชติการ                    นายเกษม  สิทธิชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                           พนักงานธุรการ ส3                         พนักงานขับรถยนต์ ส 2                      นักวิชาการเผยแพร่

             %e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%9424032559                     22                    14-1                    26

                นายสมคิด  หนูวัน                            นายสุนันท์  สุวรรณศรี                    นางสาวณัฐนันท์  เพ็ชร์ศรี                     นางสาวอภิรดี  ใจซื่อดี

             พนักงานขับรถยนต์ ส 2                พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2         นักวิชาการเงินและบัญชี                   พนักงานการเงินและบัญชี

            %e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b9%8c                       27                  %e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%91%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a307112559                    25

      นางสาวธัญญลักษณ์  โยมศิลป์           นางสาวอ่อนอุมา  รวมเงาะ               นางสาวจุฑามาศ  คงลำธาร                 นางสาวสุรางคณา  ทุ่งปรือ

        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       เจ้าหน้าที่เผยแพร่

         %e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%9c%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87                       %e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8a%e0%b8%a3                                          

        นางสาววิมลรัตน์  ผุดผ่อง                นางสาวฐิติรัตน์  แจ้งเพชร                   นางสาวชิตชล  ลิ้มเส้ง                       นางสาวสุริญญา   อุประกุล

         เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)                      หน้าที่ธุรการ (ปวช.)                          เจ้าหน้าที่การเกษตร                          เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

     16-1                                                                         

    นางสาวปุณยนุช  บุญฉิม                        นางสาววรรณิภา  แก้วมี                    นางสาววรรณภา  ขนานขาว             นางสาวสัณห์สิรี  นิลประเสริฐ

     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                            เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)                         เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)                         เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

      

         นายณัฐพล แก้นนวล     

        พนักงานจ้างเหมาTOR                                                                                                                                       

 

                                

 

 

 ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

  1. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะของสำนัก
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก
  3. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และการสื่อสารของสำนัก
  4. ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสำนัก
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนอำนวยการ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย 1 ศูนย์ ดังนี้
    1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
          (1) ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสำนัก
          (2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
    1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
          (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของสำนัก
          (2) ปฏฺิบัติงานอื่นที่เกีี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
    1.3 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ
          (1) วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนัก
          (2) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรมป่าไม้
          (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
    1.4 ฝ่ายสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ
          (1) วางแผน จัดระบบการสำรวจ และประสานการจัดเก็บข้อมูลของสำนักและเป็นศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่ามไ้
          (2) ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
          (3) ถ่่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
          (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกีี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
    1.5 ศูนย์บริการประชาชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
          (1) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชนให้สามารถสอบถาม ขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
          (2) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องก้บภารกิจของกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน
          (3) ดำเนินการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในทุกช่องทาง ให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
          (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย