ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


บุคลากรส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

นายเจษฎา เจษฎาภินันท์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

                  %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b023082559                                         %e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9323082559                                    %e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81-23082559

                    นายวัชระ  จิตจำนงค์                                             นางสาวทิพวรรณ  แก้วขุนทอง                                        นายสมนึก  สุวรรณ์

                 นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ                                         นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ                                   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

       %e0%b8%98%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%a523082559                         %e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9023082559                        %e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a323082559                       %e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b223082559

      นายธัชพล  ธีระธนวาณิชย์                         นางสาวเขมรัฐ  พรหมทอง                      นางสาวสุภาพร  ชุมแสง                  นางสาววรรณชุตา  หยงสตาร์

      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                        เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)                           พนักงานพิทักษ์ป่า 

        

        นางสาวชิตชล  ลิ้มเส้ง

         เจ้าหน้าที่การเกษตร     

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีอำนาจหน้าที่

  1. เสนอแผนงานและโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งเสริมการปลูกป่า จัดทำแแผนที่แปลงปลูกและบำรุงป่าในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่กรมป่าไม้กำหนด
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบ ทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน การดำเนินงานในรูปสหกรณ์สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาด้านการป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูกและฟื้นฟู แก่ประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ และองค์กรเอกชน
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
    ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้
    1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
              (1) ปฏิบัติงานธุรการ และสารบรรณของส่วน
              (2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก
              (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
      1.2 ฝ่ายปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
              (1) กำกับ ควบคุม ดูแล การปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการรวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
              (2) ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ
              (3) ส่งเสริม และสนับสนุนการรมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและการประกอบอาชีพด้านป่าไม้
              (4) จัดทำระบบสาสรสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
              (5) ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
              (6) ปฏิบัติงานอื่่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
       1.3 ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
              (1) ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านเพาะชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
              (2) พัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ให้มีคุณภาพ
              (3) ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การขนายพันธุ์ไม้ การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน สู่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
              (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย