ส่วนจัดการป่าไม้


                                  บุคลากรส่วนจัดการป่าไม้                       

                                    

                                                                                       นายพิเชษฐ์  ทองจันทร์แก้ว
                                                                                      ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

                                

        นางสาวมัญชุชากาญจณ์  แก้วขาว           นางสาวสุทิศา  รวมเงาะ                นายชาญชัย   กิจศักดาภาพ                  นางสาวเกศินี  รัตนชล

          นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ                   นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ         นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ               นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

 

ส่วนจัดการป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรป่าไม้ด้านการจัดการที่ดินป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการอนุญาตด้านป่าไม้
  2.  
  3.  
  4.  
ส่วนจัดการป่าไม้ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       (1) 
       (2) 
       (3) 
1.2 ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       (1) 
       (2) 
       (3) 
       (4) 
       (5) 
1.3 ฝ่ายป้องกันรักษาและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       (1) 
       (2)
       (3)
1.4 ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
       (1) 
       (2) 
       (3)
       (4) 
       (5)