ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า


ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีอำนาจหน้าที่

  1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
  2. ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้
  3. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่าานไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
       (2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก
       (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า
       (2) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า การร้องเรียนตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับดค การติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
       (3) ปฏิบัติการข่าว ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
       (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้การตรวจสอบและออกหน้งสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมาย่าด้วยป่าไม้ กฎหายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
       (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) ปฏิบัติงานด้านการควบุคมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
       (2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
       (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่รับผิดชอบ
       (1) จัดทำและดำเนินการจัดฝึกกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และโครงการเยาวชนอาสาสมีครพิทักษ์ป่า (ยสทป.)
       (2) ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า
       (3) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ
       (4) สนับสนุนวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการ
       (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย