ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


                                                                             บุคลากรส่วนจัดการที่ดินป่าไม้   

                                                                                      

                                                                                นางสาว สุทิศา รวมเงาะ

                                                                         ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

                                       1480597210_person-man                                                               %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b415122559

                                         นายธิฐิพร  ยิ่งขจร                                                                     สิบเอกพากภูมิ  กิ้มสัน

                                  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ                                                           นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

            %e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b0                            %e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4                            %e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%a5                           %e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8

       นายคนึง  วงค์ชนะ                                  นายอดิศร  ถิรวุฒิ                       นางนันท์นภัส  เฟื่องโกศล             นางฐานรีการต์  พิสุทธิพันธุ์

            ช่างสำรวจ                                             ช่างสำรวจ                                  นักวิชาการเผยแพร่                      เจ้าหน่าที่ธุรการ (ปวช.)

          %e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a315122559

    สิบเอกเนรมิตร  บุญเศรษฐ

     เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่

  1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการจัดการที่ดินป่าไม้
  2. ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบุคมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
    ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้
        1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
                 (1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
                 (2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนส่งสำนัก
                 (3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
         1.2 ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
                 (1) สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
                 (2) รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
                 (3) สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
                 (4) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
                 (5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
         1.3 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
                 (1) ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.)ในพื้นที่ป่าไม้
                 (2) ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
                 (3) ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนินการลดผลกระทบในการอาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
                 (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
                 (5) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                 (6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
         1.4 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
                 (1) จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
                 (2) สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
                 (3) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                 (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
         1.5 ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ
                 (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ในการดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
                 (2) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ
                 (3) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติ
                 (4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย