ฝ่ายวิจัยการจัดการป่าในเมือง

ฝ่ายป่าไม้เพื่อชุมชน

ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านรุกขกรรมและการจัดการป่าในเมือง
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านรุกขกรรมกับหน่วยงานอื่น
ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น