ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารและงานบุคคล
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลของส่วนวนวัฒนวิจัย
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร 02 561 4292-3 ต่อ 5429