อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้


อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

»ส่วนอำนวยการ
»ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
»ส่วนจัดการป่าชุมชน
»ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
»ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
»ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ