หนังสือเวียน วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


»เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางในการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริธรรมกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
»เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

หนังสือเวียน วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


»เรื่อง รายงานสถานภาพรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน (PO) และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
»เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรมป่าไม้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑