หนังสือเวียน วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓


หนังสือเวียน วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒


»เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (Project and Progress Review)(ส่วนกลาง)
»เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)
เรื่อง ขอแก้ไขระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒»
»เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP)