หนังสือเวียน วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒


»เรื่อง แนวทางการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มียา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัฒกรรมไทย

»เรื่อง ประชาสัมพนธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์