หนังสือเวียน วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
»เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกำรรมบริการด้านการอนุญาติ โดยวิธีเจาะจง

หนังสือเวียน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐


»เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
»เรื่อง การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงือนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
»เรื่อง การจัดหน่วยงานและการกำหนดอำนาจความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดสำนักแผนงานและสารสนเทศ
»เรื่อง การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของไทยในองค์กรความร่วมมือด้านไม้ไผ่และหวายระหว่างประเทศ(Internaional Network for Bamboo and Rattan – INBAR )
»เรื่องการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
»เรื่อง การจัดหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
»เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์รับกล้าไม้