หนังสือเวียน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒


» เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

» เรื่องการอนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว และวันหยุดราชการ

» เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๖๑

 

หนังสือเวียน วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐


เรื่อง ให้เจ้าหกน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบ และติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้ของผู้รับอนุญาต
เรื่อง ส่งรายงานการประชุมและขอเชิญประชุมประจำเดือน