หนังสือเวียน วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับ 2)
›เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2560
›เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทระพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์