หนังสือเวียน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒


»เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

»เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน ๓ เรื่อง

หนังสือเวียน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐


เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
เรื่อง รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมป่าไม้จำแนกรายกิจกรรม
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแก่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ และอนุสัญญาการควบคุมยาสูบแห่งองค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
เรื่อง สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์กระบวนการและจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของกรมป่าไม้
เรื่อง ตรวจสอบดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล ที่อยู่ในความครอบครอง
เรื่อง การจ้างเอกชนดำเนินงาน