หนังสือเวียนวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒


»เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๐ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)