หนังสือเวียน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒


หนังสือเวียน วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒


»เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘ กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมายธรรมเนียมปฎิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา

หนังสือเวียน วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐


เรื่อง การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำในสังกัดกรมป่าไม้
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ