หนังสือเวียน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒


»เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่»เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดสรรข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

»เรื่อง รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเรื่อง To Demonstsrate the Development and Appli8cation of Standing-Tree Carbon Equations to Improve the Accuracy of Forest-Cover Carbon Stock Estimates in Thailand

»เรื่อง มอบอำนาจการมอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

»เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมป่าไม้

»เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ

หนังสือเวียน วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑


»เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

»เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๐

»เรื่อง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ กรมป่าไม้

»เรื่อง การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน