Slider

ข่าวกิจกรรม สวพ.

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมงานวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 124 ปี ในการนี้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้ร่วมจัดพิธีสงฆ์และจัดนิทรรศการในหัวข้อสร้างป่าและสร้างงาน โดยนำผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ต้นแบบ และ Site matching มาจัดแสดง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นอกจากนี้ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ได้จัดทำโล่ที่ระลึกในวันสถาปนากรมป่าไม้อีกด้วย

อ่านต่อ

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ณ อาคารสุรัสวดี ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ

อ่านต่อ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2568)” ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ