งานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการเมล็ด

การบริการเมล็ดไม้ ฝ่ายวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

สต็อคเมล็ดไม้

เมล็ดไม้คงเหลือประจำเดือนมิถุนายน 2562

ชื่อชนิด และจำนวนเมล็ดต่อกิโลกรัม

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ไม้ ในสังกัดกรมป่าไม้

 

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไม้

 


งดขายเมล็ดชั่วคราว