งานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการเมล็ด

การบริการเมล็ดไม้ ฝ่ายวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

สต็อคเมล็ดไม้

เมล็ดไม้คงเหลือประจำปี 2563

ชื่อชนิด และจำนวนเมล็ดต่อกิโลกรัม

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ

ขั้นตอนการขอรับบริการเมล็ดไม้

 

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ไม้