ผู้ออนไลน์

ขณะนี้
มีจำนวนผู้ออนไลน์
 246 
คน

โดย: กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

มาตรการประหยัดพรลังงานภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่27 พฤษภาคม2551 ให้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยให้หน่วยงานของรัฐบาลเป็นตัวอย่างอย่างเคร่งครัดในการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน เพื่อให้การประหยัดพลังงานภาครัฐของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักส่งเสริมการปลูกป่าได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าโดยให้ข้าราชและเจ้าหน้าทีปฏิบัติดังนี้

มาตรการประหยัดไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ

1. ให้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียส

2. ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ

วันทำการ

- เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา09.00-11.45 น.และ13.15-16.00น.

-สำหรับปฏิบัติงานนอกเวลาทำการให้ปิดเครื่องปรับอากาศ18.00น.

วันหยุดราชการ

-ให้ทุกหน่วยงานเปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น

หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศนอกเหนือจากนี้ต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการส่วนฯ นั้นๆ หรือผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

3. ให้ทุกหน่วยงานในสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ปิดเครื่องปรับอากาศวันศุกร์ตั้งแต่ เวลา15.00-16.00 น.ยกเว้นพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปิด

4. ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเซ็คสภาพการทำงาน อย่างน้อยปีละ2 ครั้ง

5. ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

1. ให้ปิดไฟฟ้าทุกดวงในเวลา 12.00-13.00 น. และปิดไฟฟ้าทุกดวงที่ไม้ใช้งาน

2. ไม่เสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม้ใช้งาน

3. ไม้เปิดโทรทัศน์ในเวลาราช และเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เว้นแต่กรณีที่ติดตามข่าวสารทีจำเป็นและเกี่ยวข้อง

4.ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม้ใช่ของราชมาใช้ในสำนักงานเว้นแต่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของราชการ

5.ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

6. กรณีหลอดไฟฟ้าเดิมหมดอายุการใช้งานให้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน

7. ให้บำรุง-รักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ

8. ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ในเวลา 12.00-13.00 น.และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหากไม้ใช้งานเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ และให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทันทีที่ไม้ใช้งาน

ลิฟต์

ให้หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์กรณีขึ้น-ลง ชั้นเดียว

น้ำประปา

-ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังเลิกใช้

น้ำมันเชื้อเพลิง

1. ให้ใช้อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร และบริการไปรษณีย์ ในการติดต่อสื่อสารหรือส่งเอกสารแทนการเดินทาง หากจำเป็นต้องใช้รถยนต์ราชการให้ใช้รถยนต์ขนาดเล็ก

2. การใช้รถยนต์ราชการ รับ-ส่ง เอกสารระหว่างหน่วยงาน หากใช้เส้นทางเดียวกัน ให้ไปด้วยกันให้ทดลองใช้ระบบใช้รถร่วมกัน หากมีการปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกันโดยเจ้าหน้าจากหลายหน่วยงานให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องประสานงานในการจัดรถยนต์ราชการให้ผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปด้วยกัน

3. ให้เลือกเติมน้ำมันที่มีค่าอ๊อกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต์

4. ให้ขับรถด้วยความเร็วไม้เกิน 80-90 กิโลเมตร/ชั่วโมง

5. ควรตรวจเซ็กเครื่องยนต์ตามระยะทางที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ

6. หากต้องจอดรถรอเป็นเวลานาน ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง

7. ให้ตรวจเซ็กลมยางอย่างสม่ำเสมอ

โทรศัพท์/โทรสาร

1. การติดต่องานภายในกรม ให้ใช้หมายเลขติดต่อภายใน(3ตัว)เท่านั้น

2. การใช้โทรศัพท์ติดต่องานในส่วนภูมิภาค ให้กด 1234 ก่อนกดหมายเลขปลายทางทุกครั้ง3. ให้ใช้โทรศัพท์ หรือ เครื่องรับ-ส่ง โทรสาร อย่างประหยัด ใช้เฉพาะงานของราชการเท่านั้น

 
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662)-561 4292-3 ต่ิอ 5529 ,5504 โทรสาร : (662)-579 2729