หนังสือเวียน/ประกาศ


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ภารกิจด้านส่งเสริมการปลูกป่า)  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ดาวน์โหลด >>>>ประกาศกรมป่าไม้09032559<<<<


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ // ซ่อมแซมห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และห้องทำงานผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า