ตารางราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วันที่กำหนดราคากลางชื่อโครงการหน่วยงานเจ้าของโครงการวงเงินที่ได้รับจัดสรรDownload
21 ตุลาคม 2560จัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า132,000 บาท
icon-pdf
28 กันยายน 2560 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า132,000 บาท
icon-pdf
28 กันยายน 2560 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า180,000 บาท
icon-pdf
28 กันยายน 2560จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า180,000 บาท
icon-pdf
28 กันยายน 2560 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า180,000 บาท
icon-pdf
28 กันยายน 2560จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า144,000 บาท
icon-pdf
21 สิงหาคม 2560จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนเพาะชำกล้าไม้144,000 บาท
icon-pdf
4 สิงหาคม 2560ซ่อมแซมห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่าส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า110,000 บาท
icon-pdf
15 สิงหาคม 2560จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คันส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า688,000 บาท
icon-pdf
13 ธันวาคม 2559จัดซื้อหมึก printer สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส่วนโครงการพิเศษ150,000 บาท
icon-pdf
3 พฤศจิกายน 2559จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ส่วนเพาะชำกล้าไม้982,000 บาท
icon-pdf
27 ตุลาคม 2559จัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีตกลงราคาส่วนเพาะชำกล้าไม้132,000 บาท
icon-pdf
28 กันยายน 2559จัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีตกลงราคาส่วนเพาะชำกล้าไม้168,000
icon-pdf

15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา480,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง384,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา460,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนทำงานด้านเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 100,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา480,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 140,000 กล้าสวนป่าท่องเที่ยว (โครงการฯ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จ.เพชรบุรี292,950 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 50,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี193,500 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่425,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 110,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่412,500 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ (เพาะชำกล้าไม้พะยูง) จำนวน 250,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่410,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่410,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่496,080 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้พะยูง กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 250,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี272,500 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 71,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี55,380 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร473,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 250,000 ถุงสถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี170,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 240,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา495,504 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้) จำนวน 50,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา320,600 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 300,000 ถุงสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา263,300 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 100,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร370,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 110,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง407,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง468,480 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร470,500 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี390,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี495,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 100,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี499,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ระบบรากลอย กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ระบบรากลอย) จำนวน 60,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี98,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 250,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี295,600 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้า กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 250,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี195,000 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 300,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา391,600 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 100,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่422,200 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 71,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี101,710 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมเครือข่ายภาครัฐ จำนวน 71,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่187,200 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่374,400 บาท
icon-pdf
15 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 100,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา340,900 บาท
icon-pdf
11 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จ.ร้อยเอ็ด206,300 บาท
icon-pdf
11 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 100,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร273,000 บาท
icon-pdf
11 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จ.ร้อยเอ็ด100,900 บาท
icon-pdf
11 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 250,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม232,200 บาท
icon-pdf
11 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จ.ร้อยเอ็ด390,950 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการบำรุงกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 120,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพรชบูรณ์350,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 150,000 ถุงสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ335,850 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 200,000 ถุงสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี394,030 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี450,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ (ดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 250,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา217,700 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 200,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี160,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้พะยูง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 200,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี200,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 40,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ149,400 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา437,600 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา432,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 150,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ335,850 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี400,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 100,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา449,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ (ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 250,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา193,700 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพรชบูรณ์485,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพรชบูรณ์495,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 120,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพรชบูรณ์410,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 50,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี180,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนทำงานด้านเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 40,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ130,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 40,000 กล้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ149,400 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 110,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี385,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี495,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี435,500 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 250,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร232,200 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 240,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ398,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 100,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี337,000 บาท
icon-pdf
10 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 100,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม273,000 บาท
icon-pdf
9 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม367,200 บาท
icon-pdf
9 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร464,400 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) จำนวน 120,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา419,300 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า จำนวน 250,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา217,700 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 250,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร150,000 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร300,000 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่า จำนวน 250,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา153,700 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่าโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ130,000 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป)โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ186,900 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา435,500 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่) โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ258,250 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรม เพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 500,000 กล้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา451,700 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ กิจกรรมหลักเพิ่มศักยภาพการป้องกันไม้พะยูงและไม้มีค่าโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ140,600 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ โครงการเพาะชำกล้าไม้พะยูงเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 250,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม150,000 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ130,000 บาท
icon-pdf
8 มีนาคม 2559จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเตรียมถุงเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป) จำนวน 480,000 ถุงศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม288,000 บาท
icon-pdf