คำรับรองปฏิบัติราชการ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ดาวน์โหลด…


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ดาวน์โหลด…


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดาวน์โหลด…


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด…

– ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ (รอบ 9 เดือน) ดาวน์โหลด…

– สรุปผลการปฎิบัติราชการฯ (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลด…


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ดาวน์โหลด…

– ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ(รอบ 10 เดือน) ดาวน์โหลด….

– สรุปผลการปฎิบัติราชการฯ (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลด… 


 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 >>> ดาวน์โหลด <<<


รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 >>> ดาวน์โหลด <<<

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561>>> ดาวน์โหลด <<< 


มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

>>> ดาวน์โหลด <<<   สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 

  >>> ดาวน์โหลด <<< 

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

 >>> ดาวน์โหลด <<<


 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

>>> ดาวน์โหลด <<< 


สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563(รอบ 9 เดือน)

 >>> ดาวน์โหลด <<<

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563(รอบ 12 เดือน)

>>> ดาวน์โหลด <<<index