ไม่มีหมวดหมู่


วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า(นายจงคล้าย วรพงศธร) พร้อมกับ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ และ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  


ภาพขอพรปีใหม่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คุณเบญจา แท้สูงเนิน ร่วมกับข้าราชการลูกจ้างประและพนักงานราชการขอพรพร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่