somchartc


สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  


วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า(นายจงคล้าย วรพงศธร) พร้อมกับ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ข้าราชการ และ พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช  


ภาพกิจกรรม ผอ.สอก ร่วมขอพรผู้บริหารกรมป่าไม้

ผู้อำนวยการส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมขอพรผู้บริหารกรมป่าไม้ ในวันขึ้นปีใหม่ไทย                    


ภาพขอพรปีใหม่ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คุณเบญจา แท้สูงเนิน ร่วมกับข้าราชการลูกจ้างประและพนักงานราชการขอพรพร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่