aofks


รมว.ทส.ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจการปฏิบัติงานกับกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายหลัก 4 ข้อ ที่ได้มอบให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง