การประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของกรมป่าไม้


» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ. 2556

» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ. 2557

» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ. 2558 (ลงนาม)

⇒ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)

» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2559 (ลงนาม)

ตารางสรุปผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)

ตารางสรุปผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 (รอบ 9 เดือน)

⇒ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559 (รอบ 12 เดือน)

» คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 (ลงนาม)

ตารางสรุปผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 (รอบ 10 เดือน)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 (รอบ 12 เดือน)

» การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มและระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

» รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน

» รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน  

» การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่มและระดับบุคคล สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

» รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน   

 >> รายงานผลการปฎิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน Update